TEMATIKA

Rekreáció és Sportszervező Alapképzés

 

Kurzuscím: Szakpszichológia/ Sportpszichológia

ETR kód: REKB-211

Tantárgyfelelős: Dr. Habil. Szabo Attila, PhD

A tantárgy oktatója: Dr. Habil. Szabo Attila, PhD                       főállású / óraadó

Intézet: ELTE PPK ESI

 (Eredeti) Tanszék: PPK, ESI

Tárgyfelvétel jav. ideje: (évf.,/félév): 3/1

Előfeltételek: Bevezetés a Pszichológiába

Kontaktórák száma: heti 2 óra

Kreditérték: 2

Kurzus típus: Elméleti (koll.)

Tantárgy jellege: Kötelező

Vizsgaforma: Írásbeli

 

 

Az oktatás célja: A Sport Pszichológia céljainak és eszközeinek tudományos megismerése. A modern sportpszichológia legfőbb témáinak, kutatási irányzatainak és elméleteinek a megbeszélése. Ugyancsak a kurzusnak jelentős témája a sportolás, illetve a rekreációs edzés, hatása a pszichés állapotra.

 

Követelmények: Időben való megjelenés az órákon, maximum két (3) igazolt hiányzás, mert nincs kötelezően követendő tankönyv. A kötelező irodalom csak egy kiegészítő olvasmány és nem jelentős része a tananyagnak. A figyelmes, rendszeres, és pontos jegyzetelés az órákon kötelező. Ugyancsak elvárt az aktív részvétel a csoportos munkákban (mint pld. kérdőívek közös kitöltése és elemzése, a házi feladat (ha aktuális) elkészítése, válaszadás az oktató kérdéseire az osztályban).

 

Témakörök (heti bontásban):

1.      Bevezetés a sport pszichológiába                                   

2.      Pszichológia a versenysportban

3.      Csoport és csapat pszichológia

4.      Motiváció a sportban

5.      Figyelem és koncentráció

6.      A képzelet ereje a sportban (Imagery)

7.      A célkitűzések szerepe és alkalmazása a sportban

8.      Verseny előtti szorongás, feszültség, és stressz levezetés

9.      Az optimális sportteljesítmény: Pszichológia módszerek

10.  A személyiség és a környezet szerepe a sportban

11.  Nemi megkülönböztetés a sportban és a sportmédiában

12.  Pszichológia a rekreációs / szabadidő sportban

13.  A testedzés hatása stresszre és a depresszióra

14.  A testedzés hatása a mindennapi hangulatra                             

15.  Ismétlés; kérdések és feleletek

 

Erősen ajánlott irodalom:


Ajánlott irodalom:

 

Amennyiben aktuális, a jegyzetek .pdf formátumban letölthetőek az osztályban megadott honlapról!